Refusjon for innkjøp av tøybleier

Refusjon for innkjøp av tøybleier

Over 100 kommuner gir tilskudd til tøybleier.

I Akershus får man bl.a. støtte på 1000 kr i følgende kommuner:

RoAF: Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum

I Asker får man 2000kr i tilskuddet.

Ellers sjekk med ditt lokale renovasjonsselskap eller kommuneadministrajonen.

Oslo kommune gir tilskudd til tøybleier!

Retningslinjene er som følger:

 • Tilskuddet er på kr 1000 per barn.
 • Tilskuddet gjelder for barn under 2 år.
 • Hvis investeringene er på under kr 1000 dekkes kun utlegget.
 • Søknad må være Renovasjonsetaten i hende senest 6 måneder etter innkjøpet er gjort.
 • Kvittering, original, datert, der det fremkommer at innkjøpet gjelder tøybleier vedlegges
  søknaden.
 • Tilbehør til tøybleiebruk støttes om dette kjøpes i sammenheng med innkjøp av tøybleien, og
  fremkommer på samme kvittering. Eks. våtposer, rispapir, Snappi ol.
 • Tilskuddet betinger at Renovasjonsetaten kan kontrollere at tilskuddsmidlene er anvendt til
  formålet angitt i pkt.1. Eventuelt misbruk vil medføre krav om ansvar til tilbakebetaling.

Pengene blir utbetalt til din bankkonto

Les ellers her om Renovasjonsetatens retningslinjer

Søknad

Søknad om tilskudd skjer på eget søknadsskjema fra Renovasjonsetaten. Søknaden fylles ut via Altinn for at all informasjon Renovasjonsetaten mottar skal være korrekt. Søknaden skal inneholde

 • navn og fødselsnummer på barn,
 • navn og fødselsdato på mor og far/ omsorgspersoner,
 • bankkontonummer,
 • e-postadresse,
 • telefonnummer og
 • avkrysning for samtykke fra søker til å registreres i Renovasjonsetatens system.

Vedlegg til søknaden:

 • Fødselsattest for barnet med foreldrenes navn / bekreftelse på omsorgspersoner.
 • Kvittering, original, hvor det framgår kjøp av tøybleier.

Hvorfor

Fra Renovasjonsetatens side om tilskuddsordning til tøybleier

Bleier og bind utgjør i dag den største delen av restavfallet (8,2%) som ikke kan materialgjenvinnes. Et barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn bleieavfall i løpet av bleieperioden. Engangsbleier forbrennes sammen med restavfallet og er dårlig egnet som energigjenvinningsmateriale, da det går med mye energi til å fordampe væske som holdes i bleien. Ved forbrenning frigjøres det CO2 på grunn av cellulosen og plastmaterialene som engangsbleier består av. Tøybleier kan brukes i hele bleieperioden og har lang levetid. De kan arves av yngre søsken. Ved bruk av tøybleier, vil man kunne redusere produksjon av CO2 med 200 kg.